Please consider turning off your ad-blocking software for this site, and/or making a donation. As a charitable nonprofit we rely on this income to keep this site running.
Big thank-you hug!

Barcelona

  Please see the Member FAQ for help

Castellano    English

Benvinguts al grup de Freecycle en Barcelona!

La xarxa Freecycle està formada per fins a 5,319 grups amb 9,226,794 membres en tot el planeta. És un moviment de base enterament sense intencions de lucre que està donant (i rebent) coses gratis a les nostres ciutats i d'aquesta manera mantenint coses en bon estat fora dels abocadors.

Ser membre és gratis i tot el que es publica ha de ser GRATIS, legal i apropiat per a totes les edats. Per a veure els objectes regalats o buscats a Barcelona, has de ser un membre del grup local de Yahoo (Barcelona-Freecycle).

Noteu: Fins que Freecycle.org estigui disponible en castellà hem decidit quedar-nos exclusivament en el grup de Yahoo perquè la vida sigui més senzilla. Els missatges enviats a Freecycle.org no seran distribuïts.

Per a unir-te al grup de Yahoo visita aquesta pàgina:
http://groups.yahoo.com/group/Barcelona-Freecycle/

Després fes clic a “Suscríbete a este grupo”.

Ara tens tres opcions:

A. Utilitza un compte de Yahoo/Gmail/Facebook, si en tens, per unir-te al grup. Si utilitzes el teu compte de Gmail, et farà crear un perfil de Yahoo amb aquest compte. Aviso: no es fàcil amb Gmail! Quan entras en Google has de crear un ALIAS, sino donaràs voltes interminables. Val la pena crear una compte de Yahoo! Ho sento!
B. Crea un compte de Yahoo i utilitza’l per unir-te al grup.
C. Si no vols utilitzar un compte de Yahoo/Gmail/Facebook, pots unir-te al grup però de manera limitada, per fer-ho has d’enviar un correu electrònic a Barcelona-Freecycle-subscribe@yahoogroups.com. Així podràs enviar ofertes i demandes al grup i rebràs les ofertes i demandes dels altres membres del grup, però no tindràs accés a la portada del grup de Yahoo.

Un cop unit al grup rebràs uns correus amb les regles i els detalls de com utilitzar Barcelona-Freecycle.

Moltes gràcies i diverteix-te!

AVÍS LEGAL: ELS MEMBRES DE LA XARXA FREECYCLE USEN AQUESTA LLISTA SOTA LA SEVA PRÒPIA RESPONSABILITAT I RISC. Si us plau pren totes les mesures raonables per protegir la teva seguretat i la teva privadesa quan enviïs missatges a la llista o participis en un intercanvi. En unir-te a la llista, estàs acceptant la teva pròpia responsabilitat i que no adjudicaràs responsabilitats als propietaris de la llista, als moderadors ni a ningú afiliat a Freecycle.org per cap circumstància resultant d'un intercanvi o comunicació relacionats amb Freecycle.

 


¡Bienvenidos al grupo de Freecycle en Barcelona!

La red de Freecycle está formada por hasta 5,319 grupos con 9,226,794 miembros a través del planeta. Es un movimiento de base enteramente sin intenciones de lucro que está dando (y recibiendo) cosas gratis en nuestras ciudades y de ese modo manteniendo cosas en buen estado fuera de los vertederos.

Ser miembro es gratis y todo lo que se publica debe ser GRATIS, legal y apropiado para todas las edades. Para verlos objetos regalados o buscados en Barcelona, debes ser un miembro del grupo local de Yahoo (Barcelona-Freecycle).

Nótese: Hasta que Freecycle.org esté disponible en castellano hemos decidido quedarnos exclusivamente en el grupo de Yahoo para que la vida sea más sencilla. Los mensajes enviados a Freecycle.org no serán distribuidos.

Para unirte al grupo de Yahoo visita esta página:
http://groups.yahoo.com/group/Barcelona-Freecycle/

Después haz click en “Suscríbete a este grupo”.

Ahora tienes tres opciones.

A. Utiliza tu cuenta de Yahoo/Gmail/Facebook si tienes una, para unirte al grupo. Si utilizas tu cuenta de Gmail te hará crear un perfil de Yahoo con esa cuenta. Aviso: no es fácil con Gmail! Cuando entras en Google tienes que crear un ALIAS, sino darás vueltas interminables. Vale la pena crear una cuenta de Yahoo! Lo siento!
B. Crear una cuenta de Yahoo y utilizarla para unirte al grupo.
C. Si no quieres utilizar una cuenta de Yahoo/Gmail/Facebook puedes unirte al grupo pero de forma limitada, para hacerlo tienes que enviar un correo electrónico a Barcelona-Freecycle-subscribe@yahoogroups.com. Así podrás enviar ofertas y pedidos al grupo y recibirás las ofertas y los pedidos de los otros miembros del grupo, pero no tendrás acceso a la portada del grupo de Yahoo.

Una vez unido al grupo recibirás unos correos con las reglas y los detalles de como utilizar Barcelona-Freecycle.

¡Muchas gracias y diviértete!

DESCARGO LEGAL: LOS MIEMBROS DE LA RED FREECYCLE USAN ESTA LISTA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO. Por favor toma todas las medidas razonables para proteger tu seguridad y tu privacidad cuando envíes mensajes a la lista o participes en un intercambio. Al unirte a la lista, estás aceptando tu propia responsabilidad y no vas a adjudicar responsabilidades a los dueños de la lista ni a los moderadores ni a nadie afiliado a Freecycle.org por ninguna circunstancia resultante de un intercambio o comunicación relacionados con Freecycle.

 


Welcome to the Barcelona Freecycle group!

The Freecycle Network is made up of 5,319 groups with 9,226,794 members across the globe. It's a grassroots and entirely non-profit movement of people who are giving (and getting) stuff for free in their own towns and thus keeping good stuff out of landfills.

Membership is free, and everything posted must be FREE, legal and appropriate for all ages. To view the items being given away or sought in Barcelona, you must be a member of the local Yahoo group (Barcelona-Freecycle).

Note: Until the Freecycle.org website is available in Spanish, we have decided to use only the Yahoo group to keep life as simple as possible. Posts to Freecycle.org will not be distributed to the group.

To join the Yahoo group, visit the following webpage:
http://groups.yahoo.com/group/Barcelona-Freecycle/

Next, click the button labelled “Suscríbete a este grupo”.

You now have three options:

A. Use either your existing Yahoo/Gmail/Facebook account to join the group. If you use your Gmail account you will be taken through a process of creating a Yahoo profile for that Gmail account. Warning: it's NOT easy with Gmail! Once you've signed in to Google you need to create an ALIAS, otherwise you will go round in never-ending circles. It's worth creating a Yahoo account, believe me!
B. Create a new Yahoo account and use that to subscribe to the group.
C. If you don’t wish to create/use a Yahoo/Gmail/Facebook account, you can subscribe to the group on a limited basis by sending an email to Barcelona-Freecycle-subscribe@yahoogroups.com. This will allow you to send offers and requests and you will also receive an email for each offer/request made by other users. However, you will not have access to the Yahoo group homepage.

Once subscribed, you will receive some emails with the rules and the details about how to use Barcelona-Freecycle.

Thanks so much and have fun!

DISCLAIMER: FREECYCLE NETWORK MEMBERS USE THE LIST AT THEIR OWN RISK. Please take reasonable measures to protect your safety and privacy when posting to the list or participating in an exchange. By joining the list, you agree to hold neither the list owners and moderators nor anyone affiliated with Freecycle.org responsible or liable for any circumstance resulting from a Freecycle-related exchange or communication.


Copyright © 2003 The Freecycle Network (http://www.Freecycle.org). All rights reserved.
Freecycle is a registered trademark of The Freecycle Network, CTM Reg. No. 5722723.


Sign up/log in

Visit the Barcelona group and see the posts

Please login or sign up to My Freecycle to join this group.