Coronavirus Information
Please consider turning off your ad-blocking software for this site, and/or making a donation. As a charitable nonprofit we rely on this income to keep this site running.
Big thank-you hug!

Barcelona

  Please see the Member FAQ for help

Castellano    English

Benvinguts al grup de Freecycle en Barcelona!

La xarxa Freecycle està formada per fins a 5,327 grups amb 8,943,790 membres en tot el planeta. És un moviment de base enterament sense intencions de lucre que està donant (i rebent) coses gratis a les nostres ciutats i d'aquesta manera mantenint coses en bon estat fora dels abocadors.

Ser membre és gratis i tot el que es publica ha de ser GRATIS, legal i apropiat per a totes les edats. Per a veure els objectes regalats o buscats a Barcelona, has de ser un membre del grup local de Yahoo (Barcelona-Freecycle).

Noteu: Fins que Freecycle.org estigui disponible en castellà hem decidit quedar-nos exclusivament en el grup de Yahoo perquè la vida sigui més senzilla. Els missatges enviats a Freecycle.org no seran distribuïts.

Per a unir-te al grup de Yahoo envia un correu a barcelona-freecycle-subscribe@yahoogroups.com

AVÍS LEGAL: ELS MEMBRES DE LA XARXA FREECYCLE USEN AQUESTA LLISTA SOTA LA SEVA PRÒPIA RESPONSABILITAT I RISC. Si us plau pren totes les mesures raonables per protegir la teva seguretat i la teva privadesa quan enviïs missatges a la llista o participis en un intercanvi. En unir-te a la llista, estàs acceptant la teva pròpia responsabilitat i que no adjudicaràs responsabilitats als propietaris de la llista, als moderadors ni a ningú afiliat a Freecycle.org per cap circumstància resultant d'un intercanvi o comunicació relacionats amb Freecycle.

 


¡Bienvenidos al grupo de Freecycle en Barcelona!

La red de Freecycle está formada por hasta 5,327 grupos con 8,943,790 miembros a través del planeta. Es un movimiento de base enteramente sin intenciones de lucro que está dando (y recibiendo) cosas gratis en nuestras ciudades y de ese modo manteniendo cosas en buen estado fuera de los vertederos.

Ser miembro es gratis y todo lo que se publica debe ser GRATIS, legal y apropiado para todas las edades. Para verlos objetos regalados o buscados en Barcelona, debes ser un miembro del grupo local de Yahoo (Barcelona-Freecycle).

Nótese: Hasta que Freecycle.org esté disponible en castellano hemos decidido quedarnos exclusivamente en el grupo de Yahoo para que la vida sea más sencilla. Los mensajes enviados a Freecycle.org no serán distribuidos.

Para unirte al grupo de Yahoo envia un correo a barcelona-freecycle-subscribe@yahoogroups.com

DESCARGO LEGAL: LOS MIEMBROS DE LA RED FREECYCLE USAN ESTA LISTA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO. Por favor toma todas las medidas razonables para proteger tu seguridad y tu privacidad cuando envíes mensajes a la lista o participes en un intercambio. Al unirte a la lista, estás aceptando tu propia responsabilidad y no vas a adjudicar responsabilidades a los dueños de la lista ni a los moderadores ni a nadie afiliado a Freecycle.org por ninguna circunstancia resultante de un intercambio o comunicación relacionados con Freecycle.

 


Welcome to the Barcelona Freecycle group!

The Freecycle Network is made up of 5,327 groups with 8,943,790 members across the globe. It's a grassroots and entirely non-profit movement of people who are giving (and getting) stuff for free in their own towns and thus keeping good stuff out of landfills.

Membership is free, and everything posted must be FREE, legal and appropriate for all ages. To view the items being given away or sought in Barcelona, you must be a member of the local Yahoo group (Barcelona-Freecycle).

Note: Until the Freecycle.org website is available in Spanish, we have decided to use only the Yahoo group to keep life as simple as possible. Posts to Freecycle.org will not be distributed to the group.

To join the Yahoo group, send an email to barcelona-freecycle-subscribe@yahoogroups.com

DISCLAIMER: FREECYCLE NETWORK MEMBERS USE THE LIST AT THEIR OWN RISK. Please take reasonable measures to protect your safety and privacy when posting to the list or participating in an exchange. By joining the list, you agree to hold neither the list owners and moderators nor anyone affiliated with Freecycle.org responsible or liable for any circumstance resulting from a Freecycle-related exchange or communication.


Copyright © 2003 The Freecycle Network (http://www.Freecycle.org). All rights reserved.
Freecycle is a registered trademark of The Freecycle Network, CTM Reg. No. 5722723.


Sign up/log in

Visit the Barcelona group and see the posts

Please login or sign up to My Freecycle to join this group.